• TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ŞEKİLLENDİREN ANAERKİLLİK VE ATAERKİLLİK

  Türkiye100.net

  Anaerkil ve ataerkil kültür, Türk toplumunun derinliklerinde yer alan iki farklı toplumsal yapıdır. Her ikisi de toplumun aile yapısını, toplumsal ilişkilerini ve hatta siyasi ve ekonomik sistemlerini etkilemektedir. Anaerkil kültür, kadının toplum içinde önemli bir rol oynadığı, aile ve toplumsal yapının daha çok kadın merkezli olduğu bir yapıyı ifade eder. Ataerkil kültür ise erkeğin egemen olduğu, toplumsal ve ailevi yapının daha çok erkek merkezli olduğu bir sistemdir. Bu makale, Türk kültürüne özgü anaerkil ve ataerkil özellikleri ele alarak, bu iki yapının Türk toplumu üzerindeki etkilerini ve günümüzdeki anlamlarını irdeliyor.

  ANAERKİL KÜLTÜR VE TÜRK TOPLUMU
  Türk kültüründe anaerkil yapıların izlerini, özellikle Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmeden önceki dönemlerinde görmek mümkündür. Kadının totem olarak kabul edildiği, aile yapısının ve mirasın kadın üzerinden geçtiği toplumlar vardı. Ana Tanrıça kültü gibi dini yansımaları da bulunmaktadır.

  ATAERKİL YAPI VE EVRİMİ
  Ancak, Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra ve özellikle İslam'ın kabulü ile birlikte ataerkil bir yapıya geçiş yapmıştır. Bu dönemde kadın, daha çok ev içerisine çekilmiş, erkek ise kamusal alanda daha baskın bir rol oynamıştır. Ataerkil yapı, Osmanlı döneminden itibaren daha da pekişmiş ve Cumhuriyet dönemi ile modernleşme çabalarına rağmen değişim göstermemiştir.

  İKİSİNİN BİR ARADA VAROLUŞU
  İlginç bir şekilde, Türk kültüründe anaerkil ve ataerkil yapılar bir arada var olabilmektedir. Örneğin, aile içinde kadının söz sahibi olduğu, fakat toplumda erkeğin daha baskın bir rol oynadığı durumlar vardır.

  KÜLTÜREL İZDÜŞÜMLER VE GÜNÜMÜZDEKİ YANSIMALARI
  Türk kültüründeki bu iki yapı, edebiyattan müziğe, gündelik hayattan politikaya kadar birçok alanda kendini göstermektedir. Kadının toplum içindeki yeri ve erkeğin bu konudaki egemenliği, günümüz Türkiye'sinde de tartışılmaya devam etmektedir.

ANAERKİLLİK VE ATAERKİLLİK ARASINDAKİ DİNAMİKLER

Bu iki yapı, Türk kültürü ve toplumu için önemli bir dönüşüm ve çatışma kaynağıdır. Türkiye'nin modernleşme süreci ile birlikte, bu iki yapı arasındaki dinamikler de değişmektedir. Bu konu, Türk kültürünü anlayabilmek ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirebilmek için önemli bir anahtardır.

© TÜRKİYE100 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.